Menü
Kontaktné údaje zoznam želaní Hľadať
Pokyny na ochranu údajov

Pokyny na ochranu údajov

Ďalej by sme Vás chceli informovať o spracovaní osobných údajov v rámci používania našich internetových stránok.

Zodpovedný subjekt

Za tieto internetové stránky zodpovedá spoločnosť Queisser Pharma GmbH & Co. KG (Schleswiger Str. 74, 24941 Flensburg). Ďalšie údaje týkajúce sa nášho podniku a osôb poverených zastupovaním nájdete v našej tiráži.

Ktoré údaje sa spracovávajú?

Právne základy spracovania údajov
Aby sme Vám mohli ponúknuť našu internetovú stránku a s ňou spojené služby, osobné údaje spracovávame na báze nasledovných právnych základov:

 • súhlas (článok 6 ods. 1 písmeno a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov)
 • na plnenie zmlúv (článok 6 ods. 1 písmeno b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov
 • na základe zváženia záujmov (článok 6 ods. 1 písmeno f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov)
 • na plnenie právneho záväzku (článok 6 ods. 1 písmeno c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov)
  V súvislosti s konkrétnym spracovaním zohľadníme príslušné terminológie, takže Vy môžete určiť, na ktorej báze budeme osobné údaje spracovávať.

Ak sa budú osobné údaje spracovávať na základe Vášho súhlasu, potom máte právo odvolania súhlasu v budúcnosti.

Keď údaje spracujeme na báze zváženia záujmov, Vy ako dotknutý subjekt máte so zohľadnením normatívov uvedených v článku 21 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov právo odvolania spracovania osobných údajov.

Prístupové údaje
Keď naše internetové stránky navštívite, osobné údaje sa spracujú, aby sa mohli obsahy internetovej stránky zobraziť na Vašom koncovom prístroji.
Aby sa stránky zobrazili vo Vašom prehliadači, musí byť spracovaná IP adresa Vášho koncového prístroja. K nej pribudnú ďalšie informácie prostredníctvom prehliadača Vášho koncového prístroja.

My sme právne viazaní, aby sme údaje chránili, a aby sme zaručili dôvernosť a integritu osobných údajov spracovavaných našimi IT systémami. 

Pre tento účel a v tomto záujme sa na báze zváženia záujmov zaznamenajú nasledovné údaje:

 • IP adresa konkrétneho koncového prístroja (maximálne na 7 dní)
 • operačný systém konkrétneho koncového prístroja
 • verzia prehliadača konkrétneho koncového prístroja
 • názov stiahnutého súboru
 • dátum a presný čas stiahnutia
 • prenesené množstvo údajov
 • odkazujúca URL

IP adresa sa najneskôr po 7 dňoch vymaže zo všetkých systémov používaných v súvislosti s prevádzkou týchto internetových stránok. Zo zvyšných údajov už nie je možné identifikovať dotknutú osobu.

Údaje budú ďalej tiež použité na zistenie a odstránenie chýb na internetových stránkach.

Kontaktný formulár
Na našej internetovej stránke ponúkame kontaktný formulár, prostredníctvom tohto formulára si môžete vyžiadať informácie o našich produktoch alebo službách, alebo sa môžete s nami len skontaktovať. Údaje nevyhnutne potrebné na zodpovedanie dopytu sme označili ako povinné okienka. Údaje týkajúce sa ďalších okienok sú dobrovoľné.

Tieto údaje potrebujeme na spracovanie Vášho dopytu a zaslanie odpovede. Údaje sa spracovávajú v konkrétnych dopytoch na splnenie zmluvy resp. začatie konania o zmluve. V prípade všeobecných dopytov prebieha spracovanie na báze zváženia záujmov.

Dopyty doručené kontaktným formulárom na našej internetovej stránke, spracujeme elektronicky a odpovieme na Váš dopyt. V tejto súvislosti budú s obsahom formulára, ktorý ste nám zaslali, prípadne oboznámené aj ďalšie osoby alebo oddelenia, resp. tretie osoby.

Odoslanie údajov uvedených vo formulári prostredníctvom internetu prebehne pomocou zakódovaných prepojení.

Informačný bulletin 
Na našej internetovej stránke si môžete tiež abonovať e-mailom informačný bulletin. Na tento účel v zásade potrebujeme len Vašu e-mailovú adresu. Môžete doplniť údaje ohľadom Vášho oslovenia a mena. Toto je dobrovoľné. 

Informačný bulletin môžete kedykoľvek odvolať. Alternatívne nájdete na odhlásenie link v každom e-maili, v ktorom je informačný bulletin zaslaný.

V záujme analyzovania obľúbenosti našich zásielok informačných bulletinov a ich optimalizovania, zaznamenávame otváranie e-mailov a kliknutia na linky. Vyhodnotenie je anonymné. My napríklad len vidíme, koľko percent príjemcov informačných bulletinov otvorilo e-mail alebo kliklo na link. Táto analýza využívania prebieha na báze zváženia záujmov. S týmto spracovaním nemusíte súhlasiť, stačí, keď sa z odberu informačných bulletinov odhlásite.

Validácia e-mailových adries
V našich formulároch využívame službu, ktorá validuje e-mailové adresy zadávané autorom, táto služba zabraňuje, resp. minimalizuje riziko chybného zadania e-mailových adries. Za podpory poskytovateľa služieb EÚ (Bouncer Sp. z.o.o (LTD), Poľsko – „Unbounce“) nasleduje adekvátna kontrola.

S poskytovateľom služieb sme uzatvorili zmluvu na spracovávanie zákaziek v zmysle normatívov podľa článku 28 GDPR. V zmluve je hlavne zohľadnené aj odstránenie údajov.

Používanie video-obsahov
Na našich internetových stránkach implementujeme tiež video-obsahy takzvaných tretích služieb, ako napr. bunny.net. V tejto súvislosti sa údaje prenášajú z takzvaného  HTTP dopytu (ako napr. IP adresa) na bunny.net.

Údaje sa pritom spracovávajú prostredníctvom takzvanej siete Content-Delivery-Network bunny.net. Nasadené výpočtové centrá sa nachádzajú v EÚ a vo Veľkej Británii. Pre Veľkú Britániu existuje takzvané rozhodnutie o primeranosti komisie EÚ, takže do tej miery je garantovaná primeraná úroveň ochrany údajov.

Hodnotenie produktov
Ak ste nás požiadali o vzorku produktu, neskôr Vám zašleme e-mail s prosbou zhodnotenia produktu. Na tento účel využívame službu „Trustpilot“. Trustpilot je dánska služba a je naviazaná na právo o ochrane údajov Európskej únie.

Ďalej Vám prípadne tiež ponúkame možnosť vyhodnotenia našich produktov priamo na našej internetovej stránke. Tu je potrebné, okrem zhodnotenia zadať aj meno. Zhodnotenie je možné uverejniť na našich internetových stránkach. Na to Vás upozorníme v súvislosti s odovzdaním hodnotenia. Spracovanie údajov v súvislosti s týmto hodnotením sa realizuje na báze zváženia záujmov.

Cookie a ostatné informácie vo Vašich koncových prístrojoch
Na našich internetových stránkach používame cookie. Cookie sú malé textové informácie, ktoré sa postredníctvom prehliadača uložia vo Vašom koncovom prístroji. V prípade cookie, ktoré nie sú v zmysle § 25 ods. 1 č. 2 Zákona o ochrane telekomunikačných a telemediálnych údajov bezpodmienečne potrebné, si od Vás vyžiadame súhlas. Tento súhlas môžete v budúcnosti kedykoľvek zrušiť tým, že cookie požadované našou internetovou stránkou vymažete, alebo Vaše nastavenia prispôsobíte v nastaveniach cookie na našej internetovej stránke. Okrem toho sa môžete ohľadom zrušenia kedykoľvek obrátiť na nás.

Cookie navyše môžete deaktivovať príslušnými nastaveniami vo Vašom prehliadači. Avšak Vás upozorňujeme, že naše internetové stránky budete môcť využívať prípadne len obmedzene. Používaním cookie nebudú vo Vašom počítači inštalované alebo aktivované žiadne programy alebo iné aplikácie.

Aby fungovali určité funkcie na internetovej stránke, informáciu v „lokálnej pamäti“ prehliadača Vášho koncového prístroja okrem toho ukladáme. K tomu patrí funkcia „Lístok želaní“ na niektorých našich stránkach o produkte (ako napr. „Dvojité srdce“). Ukladanie a načítanie týchto informácií si podľa § 25 ods. 2 č. 2 Zákona o ochrane telekomunikačných a telemediálnych údajov nevyžaduje súhlas.

Použitie nevyhnutne potrebných cookie („potrebné cookie“) sa realizuje na základe § 25 ods. 2 č. 2 Zákona o ochrane telekomunikačných a telemediálnych údajov. Pokiaľ by mali byť v cookie obsiahnuté osobné údaje, údaje sa budú spracovávať na báze zváženia záujmov (článok 6 ods. 1 písmeno f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov). V našom záujme je v týchto prípadoch ponúknuť funkčnú, prehľadnú internetovú stránku. Ostatné cookie sa použijú len s Vaším vopred udeleným súhlasom.

Potrebné cookie
Cookie používame kvôli takzvanému relačnému ovládaniu. Tieto cookie sa z Vášho prehliadača automaticky vymažú, akonáhle z našej internetovej stránky odídete. Cookie sa rovnako používajú na zobrazenie informácií o používaní cookie a poskytnutí možnosti na udelenie súhlasu. Rovnako to platí v prípade, ak ste zvolili Vaše preferencie cookie.

Produkty na našej internetovej stránke si môžete uložiť do „lístka želaní“. Cookie sa používajú preto, aby to bolo možné.
Na viacerých miestach na internetovej stránke používame takzvané „popup“, tieto Vás upozornia na produkty alebo informačný bulletin. Cookie používame rovnako na ovládanie týchto zobrazení a hlavne na možnú voľbu, aby sa popup už nezobrazili.

Ak zaktivujete ikonu Pinterest a zaktivujete „Pripnúť na Pinterest“, táto preferencia sa uloží v cookie.

Ďalšie cookie
Odkazy na ďalšie cookie, ktoré sa používajú na základe Vášho súhlasu nájdete v ďalších vysvetlivkách týchto pokynov na ochranu údajov. Pokiaľ v ďalšom texte nájdete zmienku o používaní cookie, toto prebieha na základe Vášho súhlasu, ktorý ste udelili pri návšteve našej internetovej stránky. Ak ste súhlas neudelili, príslušné cookie sa nepoužijú, a s tým spojené služby menovaných tretích poskytovateľov sa nezaktivujú.

Analýza webu
Aby ste sa mohli dozvedieť viac informácií  o počte, dĺžke trvania a obľúbenosti obsahov na našich internetových stránkach, spúšťame systém analýzy webu „Matomo“.

Matomo pritom používame v konfigurácii, pri ktorej sa nepoužívajú žiadne cookie alebo tzv. „pixely“ a IP adresy sú anonymizované.

Matomo nám okrem toho slúži na identifikáciu a odstránenie chýb na internetovej stránke.

Právnu základňu pre spracovanie údajov na báze Matomo predstavuje článok 6 ods. 1 písmeno f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov („Zváženie záujmov“). Naším záujmom je zabezpečovať bezchybnú prevádzku podľa potrieb a optimalizovať internetové stránky.

Spracovanie údajov sa realizuje vo výpočtovom centre v EÚ.

Toto spracovanie údajov môžete v prípade nesúhlasu kedykoľvek deaktivovať kliknutím na nasledovný link určený na deaktiváciu Matomo:

Google Ads, Doubleclick a ďalšie „Tracking“
Na našich internetových stránkach aplikujeme ďalšie služby spoločnosti Google. K nim patrí marketingová platforma Google – služba spoločnosti Google Ireland Limited (Írsko). Vďaka marketingovej platforme Google môžeme lepšie analyzovať, ako sú internetovými užívateľmi prijímané nami spustené reklamné inzeráty „Google Ads“. Pritom sa tiež používajú cookie.
Túto službu zaraďujeme na základe Vášho súhlasu. Spoločnosť Google Ireland Limited môže v tejto súvislosti prenášať tiež údaje do výpočtových stredísk spoločnosti Google LLC v USA. Primeranú úroveň ochrany údajov do tej miery garantuje spoločnosť EU-U.S. Data Privacy Framework. Americká materská spoločnosť Google LLC. je certifikovaná podľa Data Privacy Framework.

Údaje z marketingovej platformy Google sa spracovávajú do 24 mesiacov.

Ďalej používame Google Ads na základe Vášho súhlasu, aby sme mohli sledovať a merať  reklamné prostriedky na našej internetovej stránke resp. úspešnosť vlastných reklamných vydaní. Pritom ide rovnako o službu poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited. Aj tu používame cookie. Vzhľadom na spracovanie údajov v USA platia rovnaké podmienky, o ktorých sme písali vyššie na marketingovej platforme Google.

Ďalšie údaje týkajúce sa spracovania údajov v spoločnosti Google ako aj možnosť odvolania („Opt Out“) nájdete tu.

Aby sme mohli používanie našej internetovej stránky analyzovať aj z pohľadu na reklamné metódy, využívame metódu sledovania Epro (eprofessional) na základe Vášho súhlasu. Spoločnosť Epro je nemecký poskytovateľ, s ktorým sme uzatvorili zmluvu o spracovávaní zákaziek.
Spracovávajú sa len pseudonymické údaje, z ktorých nevieme identifikovať konkrétnu osobu. Sledovanie môžete kedykoľvek deaktivovať tu.

Používanie „Meta“ služieb
Na našej internetovej stránke používame na reklamné účely tiež tzv. Facebook-CAPI alebo tzv. „Facebook-pixely“, pokiaľ ste nám k tomu udelili súhlas. Touto implementáciou Facebook-CAPI a Facebook-pixelov spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited („Meta“) získava ako poskytovateľ Facebooku informáciu, že ste navštívili príslušnú stránku našej internetovej prezentácie, navyše sa zobrazí čas návštevy Vášho koncového prístroja. Keď sa prihlásite do služieb Meta (napr. Facebook, Instagram), Facebook priradí návštevu prípadne Vášmu Meta profilu.

Údaje sa pritom spracovávajú aj v USA. Primeranú úroveň ochrany údajov do tej miery garantuje spoločnosť EU-U.S. Data Privacy Framework. Americká materská spoločnosť Meta Platforms, Inc.  je certifikovaná podľa Data Privacy Framework.

Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania údajov „Meta“ nájdete tu: de-de.facebook.com/privacy/policy/

„Bing“ Univerzálne sledovanie udalostí
My používame tzv. „Univerzálne sledovanie udalostí“ – „Bing“ na základe Vášho súhlasu. Ide o službu spoločnosti Microsoft Corporation (USA), vďaka ktorej sa vytvárajú pseudonymické užívateľské profily. Údaje sa spracovávajú v USA. Táto služba nám umožňuje sledovanie aktivít návštevníkov na našej webovej stránke, keď našu webovú stránku navštívia vďaka reklame v „Bing“ (Bing Ads). Údaje sa archivujú až 180 dní. Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania údajov pomocou „Bing“ pri sledovaní udalostí nájdete tu. Túto metódu môžete zrušiť tu a súčasne odvolať Váš súhlas. Primeranú úroveň ochrany údajov do tej miery garantuje spoločnosť EU-U.S. Data Privacy Framework. Korporácia Microsoft je certifikovaná podľa tohto Data Privacy Framework.

Identifikácia chýb („Bugtracking“)
Na internetových stránkach používame nástroj Sentry. Sentry zaprotokoluje chyby, ktoré vznikli pri využívaní internetových stránok, a tieto chyby potom môžeme odstrániť.

Používame „lokálny“ variant Sentry, údaje spracovávame na serveri nášho poskytovateľa v nemeckom výpočtovom stredisku. V protokoloch Sentry sa neukladajú IP adresy. Z týchto údajov v zásade nevieme identifikovať konkrétnu osobu.

Účely spracovania osobných údajov

Vyššie uvedené údaje spracovávame kvôli prevádzkovaniu našej internetovej stránky a plneniu zmluvných záväzkov voči našim zákazníkom resp. zachovaniu našich oprávnených záujmov.

V prípade Vašich dopytov mimo aktívneho zákazníckeho pomeru údaje spracovávame pre účely distribúcie a reklamy. Ak nesúhlasíte s tým, aby boli Vaše osobné údaje použité na reklamné účely, Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Dobrovoľné údaje

Ak nám údaje odovzdáte dobrovoľne napr. prostredníctvom formulárov a tieto nepotrebujeme na plnenie našich zmluvných záväzkov, tieto údaje spracujeme za oprávneného predpokladu, že spracovanie a použitie týchto údajov je vo Vašom záujme.  

Príjemca/odosielanie údajov

Údaje, ktoré nám odovzdáte, zásadne neposkytujeme tretím osobám. Vaše údaje hlavne neposkytujeme tretím osobám na ich reklamné účely.

Avšak na prevádzku týchto internetových stránok alebo pre ďalšie naše produkty alebo služby prípadne využívame poskytovateľov. V takomto prípade sa môže stať, že poskytovateľovi budú osobné údaje oznámené. Našich poskytovateľov vyberáme starostlivo – hlavne vo vzťahu na ochranu údajov a zabezpečenie údajov – a pre prípustné spracovanie údajov robíme všetky potrebné opatrenia súvisiace s právnou stránkou ochrany údajov.

Spracovanie údajov mimo Európskej únie

Pokiaľ sa osobné údaje spracovávajú mimo Európskej únie, informácie získate v predchádzajúcich pokynoch.

Splnomocnenec poverený ochranou údajov

Na ochranu údajov sme vymenovali splnomocnenca.

Tohto zastihnete na tejto adrese:

Queisser Pharma GmbH & Co. KG
– Splnomocnenec poverený ochranou údajov –
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
E-mail: datenschutz(at)queisser.de

Vaše práva v pozícii dotknutej osoby

Máte právo na informáciu týkajúcu sa Vašich osobných údajov. U nás sa môžete kedykoľvek informovať. 

Ak o informáciu nepožiadate písomne, prosíme o pochopenie, ak od Vás prípadne požadujeme verifikačné dôkazy, že ide o osobu, za ktorú sa vydávate. 

Ďalej máte právo na korekciu alebo zmazanie alebo obmedzenie spracovania, ak máte na to zákonný nárok. To isté platí pre právo na prenos údajov.

Právo na podanie námietky
Nakoniec máte právo na podanie námietky
(článok 21 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov) proti spracovaniu v rámci zákonných normatívov.

Zmazanie údajov

Osobné údaje mažeme zásadne vtedy, ak neexistuje požiadavka na ďalšiu archiváciu. Takáto požiadavka je relevantná najmä vtedy, ak budú údaje ešte potrebné na plnenie zmluvných záväzkov, verifikáciu, plnenie alebo zamietnutie záručných resp. garančných nárokov. V prípade zákonných archivačných povinností pripadá skartácia do úvahy až po uplynutí príslušnej archivačnej povinnosti.

Právo podania sťažnosti dozornému úradu

Máte právo podania sťažnosti dozornému úradu kvôli ochrane údajov súvislosti so spracovaním osobných údajov našou spoločnosťou.

Zmena týchto pokynov na ochranu údajov

Tieto pokyny pre ochranu údajov prepracujeme v prípade zmien na tejto internetovej stránke alebo iných podnetov, ktoré si toto budú vyžadovať. Vždy aktuálnu verziu nájdete vždy na tejto internetovej stránke.

Stav: 08. 09. 2023